Výcvikový poriadok

ÚČASTNÍK KURZU MÁ PRÁVO:

 • Na predĺženie kurzu ktorý bol prerušený z dôvodu ochorenia psa, hárania feny, práce neschopnosti účastníka kurzu, alebo dovolenky, za predpokladu, že tieto udalosti nahlási vopred, prípadne do jedného týždňa odo dňa prvej neúčasti na tréningu. Dĺžka kurzu sa predlžuje o dĺžku vopred nahlásenej neprítomnosti.
 • Zúčastňovať sa doplnkových tréningov (tieto nie sú zahrnuté v štandardnom kurzovnom poplatku).
 • Na vrátenie kurzovného poplatku len v prípade úhynu psa, trvalého zranenia psa prípadne iných závažných okolností, ktoré znemožňujú pokračovanie vo výcviku psa. Tieto okolnosti je potrebné preukázať (veterinárna správa a pod.). výšku vráteného poplatku určí riaditeľ výcvikového strediska po vzájomnej dohode s účastníkom kurzu s prihliadnutím na závažnosť predčasného ukončenia kurzu maximálne však do výšky 75%alikvotnej čiastky.

ÚČASTNÍK ROČNÉHO KURZU MÁ PRÁVO:

 • Zúčastňovať sa tréningov so špecifickým zameraním (napr. pachové práce, dohľadávacie práce, výcvik na obranu osôb a majetku). Tréningy pachových a dohľadávacích prác sú zahrnuté v ročnom poplatku.
 • Zameranie na obranu osôb a majetku nie je zahrnuté v cene a jeho začatie je podmienené odporučením inštruktora.
 • Zúčastniť sa akejkoľvek skúšky v zmysle skúšobných poriadkov registrovaných na Slovenskej kynologickej jednote.

ÚČASTNÍK KURZU JE POVINNÝ:

 • Uhradiť stanovený poplatok za kurz pred jeho začatím.
 • Chodiť na výcvik včas.
 • Pri každej návšteve výcvikového strediska so psom mať pri sebe očkovací preukaz psa.
 • Mať psa riadne očkovaného a odčerveného čo preukáže zápisom v očkovacom preukaze.
 • Nosiť na výcvik pomôcky podľa nariadenia inštruktora.
 • Pri každom výcviku očistiť terén od exrementov po svojom psovi.
 • Dodržiavať pokyny a príkazy inštruktora počas tréningu a prestávky.
 • Uhradiť všetky škody spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením psa pod jeho vedením voči inej osobe, alebo inému psovi, alebo materiálneho vybavenia výcvikového strediska počas jeho prítomnosti vo výcvikovom stredisku.

V AREÁLI VÝCVIKOVÉHO STREDISKA JE ZAKÁZANÉ:

 • Voľné pobehovanie psa bez povolenia inštruktora .
 • Neprimerané zaobchádzanie so psom.
 • Počas tréningu so psom požívať alkoholické nápoje.
 • Pri vážnom a viacnásobnom porušení výcvikového poriadku môže byť účastník kurzu vylúčený z ďalšieho výcviku bez nároku na vrátenie poplatku za kurz.

 

PREVÁDZKOVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ÚHYN PSA, ALEBO ZRANENIA PSA.