Skúška vodiaceho psa

Od roku 2009 má naše cvičisko akreditáciu na vykonávanie skúšky vodiaceho psa.

 

NÁPLŇ SKÚŠKY

 

Cviky Max. počet bodov
Privolanie psa 5
Radenie psa k nohe 5
Sadni pri nohe 5
Ľahni pri nohe 5
Vstaň pri nohe 5
Podávanie spadnutého predmetu 5
Zahájenie a prerušenie chôdze 5/5
Vyhľadanie, označenie a chôdza po schodoch 5/5
Označenie kraja pred prechodom vozovkou 10
Prevedenie cez vozovku 10
Označenie chodníka 5
Prekážka z prava 5
Prekážka z ľava 5
Prekážka pohyblivá 5
Odbočenie vpravo 5
Odbočenie vľavo 5
Vyhľadanie, označenie a prechádzanie dverami 5/5
Podávanie strateného predmetu 5
Chôdza po kraji vozovky bez chodníka 10
Označenie voľného miesta v miestnosti 5
Zrýchlenie a spomalenie chôdze 5
Označenie prekážok nízkych 5
Označenie prekážok vysokých 5
Označenie prekážok povrchových 5
Vyvedenie z nepriehľadnej situácie 5
Ľahostajnosť k čuchovým vnemom 5
Ľahostajnosť k zrakovým vnemom 5
Ľahostajnosť k sluchovým vnemom 5
Odloženie psa 5
Pravidelný chod a udržiavanie smeru 5
Osvojenie si naučenej trasy 10
Samostatná práca psa 10
SPOLU 200